МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФРЕНЦИЯ — Союз адвокатов России

Союз адвокатов россии

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФРЕНЦИЯ

17.09.2015

 

17-19 сентября 2015г. Сербия Златибор. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФРЕНЦИЯ.

Уголовное судопроизводство

Изображение внутри записи

СРПСКО УДРУ­ЖЕ­ЊЕ
ЗА КРИ­ВИЧ­НОПРА­ВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

 

Изображение внутри записи

 

Педесет пето ре­дов­но го­диш­ње
 са­ве­то­ва­ње Удру­же­ња

 

ПРО­ГРАМ РА­ДА

СА­ВЕ­ТО­ВА­ЊА

 

СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ И ДРУГИ КРИВИЧНОПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ АДЕКВАТНОСТИ ДРЖАВНЕ РЕАКЦИЈЕ НА КРИМИНАЛИТЕТ 

Зла­ти­бор
17 — 19. сеп­тем­бар 2015. године

 

 

Изображение внутри записи

ЧЕТВРТАК, 17. сеп­тем­бар 2015. године

 

Конгресни центар
"РОМАНИЈА"

 

10.00 – 12.00             ОТВА­РА­ЊЕ СА­ВЕ­ТО­ВА­ЊА, ПОЗДРАВНЕ РЕЧИ И УВОДНА ИЗЛАГАЊА

 

10.00 – 10.20          Отварање Саветовања

                                    — Поздравне речи

 1. Мр Никола Селаковић, министар правде Републике Србије
 2. Драгомир Милојевић, председник Врховног касационог суда
 3. Romana Schweiger, шефица Одељења за владавину права и људска права, Мисија ОЕБС у Србији
 4. Игор Леонидович Трунов, вице-Пресидент Свезајузној асоцијсацији јуристов и Вице Президент Международново сојуза јуристов Москва
 5. Joseph Huynh, стални правни саветник канцеларије Министарства правде САД, Амбасада САД у Београду
 6. Љ. Носова, Међународни савез правника
 7. Слободан Зец, заменик министра правде Републике Српске
 8. Проф. др Витомир Поповић, подпредседник Удружења правника Републике Српске
 9. Доц. др Незир Пивић, заменик министра правде БиХ
 10. Др Јован Ћирић, директор Института за упоредно право
 11. Ненад Вујић, директор Правосудне академије

 10.20 – 12.00               УВОДНИ РЕФЕРАТИ

1.   Концепцијске новине у Кривичном законику Србије и адекватност државне реакције на криминалитет 
— Проф. др Драгана Коларић, Криминалистичко-полицијска академиија у Београду

2.   Кривичнопроцесно законодавство Републике Србије – нормативни аспект адекватности или неадекватности државне реакције на криминалитет
— Проф. др Милан Шкулић, Прав­ни фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду

3.   Стање криминалитета и његове перспективе: компаративни приступ Србија-Словенија
— Проф. др Ђор­ђе Иг­ња­то­вић, Прав­ни фа­кул­тет у Бе­о­гра­ду

4. Нови закон о прекршајима-досадашња искуства у примени

       Зоран Пашалић,председникУдружеwа судија за прекршаје Србије

12.00-12.30               КОКТЕЛ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

12.30 — 14.00              НАСТАВАК РАДА
И ИЗЛАГАЊА РЕФЕРЕНАТА

 

1.       Увреда

           —Др Јован Ћирић, директор Института за упоредно право

2.       Истина као главна жртва англоамериканизације домаћег кривичног права: Дарвинов расад у српској шуми
— Проф. др Бранислав Ристивојевић, Правни факултет у Новом Саду

3.       Међународноправни стандард о слободи кретања и кривично дело „Омогућавање злоупотребе остваривање права азила у страној држави“
— Проф. др Ивана Симовић-Хибер, Факултет безбедности у Београду

4.       Новчана казна – неискоришћена могућност у кривичном праву Србије
— Проф. др Наташа Мрвић-Петровић, Институт за упоредно право

5.       Крађа ствари под посебном заштитом или јавног уређаја
— Проф. др Ђорђе Ђорђевић, Криминалистичко-полицијска академија у Београду

6.      Казна доживотног затвора
— Мирољуб Томић, Високи савет судства

14.00 — 16.00                          ПАУЗА ЗА РУЧАК

16.00 — 19.00                          ПОПОДНЕВНИ РАД

ИЗЛАГАЊА РЕФЕРЕНАТА И ДИСКУСИЈА

1.      Кршење закона од стране судије, судије поротника, јавног тужиоца или његовог заменика
— Драган Јоцић, председник Вишег суда у Нишу

2.       Корупција у приватном сектору
— Соња Манојловић, Апелациони суд у Београду

3.       Злоупотреба опојних дрога и институт (забране) ублажавања казне у пракси Вишег суда у Ваљеву
— Саша Марковић, Полицијска управа у Ваљеву

4.       Судска пракса у борби против криминалитета код кривичног дела насиље у породици
— Милевка Миленковић, Апелациони суд у Крагујевцу

5.       Проблеми у примени мере безбедности забране присуствовања одређеним спортским приредбама у кривичном законодавству србије
— Др Божидар Оташевић, Министарство унутрашњих послова Републике Србије

17.30 — 19.00              ОКРУГЛИ СТО: „СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ“ —  Модератор: Дубравка Дамјановић, председница Апелационог суда у Крагујевцу

Уводна излагања:

1. „ЗАКОН О БРЗОМСУЂЕЊУ  САД“

 — Joseph Huynh, Стални правни саветник канцеларије Министарства правде САД, Амбасада САД у Београду

                              2. „ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ РС“

— Дубравка Дамјановић, председница Апелационог суда у

Крагујевцу

 

 

ПЕТАК, 18. септембар 2015. године

 

Конгресни центар
"РОМАНИЈА"

09.30 — 11.00                  НАСТАВАК РАДА, ИЗЛАГАЊА РЕФЕРЕНАТА И ДИСКУСИЈА

 

1.       Нови допринос Уставног суда Босне и Херцеговине у кривичноправним одлукама на подручју слободе, безбједности и правде: између интерпретације и креације

      -Академик проф. др Миодраг Симовић, подпредседник  

          Уставног суда БиХ, Правни факултет у Бањој Луци

2.       Нормативна основа за суђење у разумном року и допринос субјеката кривичног поступка суђењу у разумном року
— Проф. др Драго Радуловић, Правни факултет у Подгорици

3         Суђење у разумном року као међународни правни стандард (кривичнопроцесни инструменти – норма и пракса)
— Проф. др Станко Бејатовић, Правни факултет у Крагујевцу

4.       Утицај јавног тужиоца као органа поступка и странке у кривичном поступку на суђење у разумном року
— Крсман Илић, Апелационо јавно тужилаштво у Београду

5.       Резултати пројекта "Имплементација новог Законика о кривичном поступку Републике Србије"

          — MaurizioSalustro, руководилацпројекта

6.       Употреба видео-линка у кривичном поступку
— Проф. др Емир Ћоровић, Државни универзитет у Новом Пазару

7.       Улога Уставног суда Србије у остваривању права на суђење у разумном року
— Проф. др Божидар Бановић, Факултет безбедности у Београду

8.       Злоупотреба права и начело суђења у разумном року
— Проф. др Татјана Бугарски, Правни факултет у Новом Саду

9.     Поједностављене форме поступања у кривичним стварима и суђење у разумном року
— Др Вања Бајовић, Правни факултет у Београду

10.    Бранилац и суђење у разумном року
— Југослав Тинтор, адвокат у Београду

11.   Тужилац као dominus litis претходног поступка и његов допринос остварењу начела ефикасности кривичног поступка
— Доц. др Незир Пивић, Правни факултет у Зеници

11.00 — 11.30                  ПАУЗА

11.30 — 12.00                  ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ"ГЛАВНИ ПРЕТРЕС И СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ“

                                 – Иван Јовановић,уредник публикације

12.00-13.00                    НАСТАВАК РАДА, ИЗЛАГАЊА РЕФЕРЕНАТА И ДИСКУСИЈА

1.       Припремно рочиште
— Александар Блануша, Апелациони суд у Крагујевцу

2.       Заштита права на суђење у разумном року
— Радоман Спарић, Апелациони суд у Крагујевцу

3.       Адекватан положај полиције у предистрази као претпоставка суђења у разумном року
— Љубиша Здравковић, Министарство унутрашњих послова Републике Србије

4.       Доказни поступак на главном претресу и ефикасност главног претреса
— Дарко Тадић, председник Вишег суда у Новом Саду

5.      Оцена законитости доказа у судској пракси
Др Дијана Јанковић, Апелациони суд у Нишу

13.00-15.00                   ПАУЗА ЗА РУЧАК

15.00-17.00                    ПОПОДНЕВНИ РАД

1.       Упрошћене процесне форме у функцији ефективног пресуђења кривичне ствари
— Др Страхиња Давидов, адвокат у Новом Саду

2.       Надлежност кривичног ванпретресног већа у фази истраге и оптужења – проблеми у пракси
— Ивана Миљуш, Бојана Станковић, Правни факултет у Београду

3.       Утврђивање чињеница у адверзијалном кривичном поступку и суђење у разумном року
— Иван Илић, Правни факултет у Нишу

4.       Непрекидност главног претреса и суђење у разумном року
— Слађана Бојковић, председница Вишег суда у Смедереву

5.      Допринос јавног тужиоца ефикасном кривичном поступку
Аднан Баћићанин, Више јавно тужилаштво у Новом Пазару

 

 

СУБОТА, 19. септембар 2015. године

 

Конгресни центар "РОМАНИЈА"

09.30 — 10.30                  НАСТАВАК РАДА: ИЗЛАГАЊА РЕФЕРЕНАТА И ДИСКУСИЈА

 

1.      Кривичноправни инструменти адекватности државне реакције на малолетнички криминалитет

          — Др Ивана Стевановић, в.д. директора Института за криминолошка и социолошка истраживања

2.       Облици лишења слободе у најновијем прекршајном законодавству Републике Српске
— Проф. др Љу­бин­ко Ми­тро­вић, Универзитет „Апеирон“ Бања Лука

3.       Трошкови ангажованог браниоца у кривичном поступку према малолетним лицима
Марина Илић, Апелациони суд у Крагујевцу

4.       Ресторативна правда у пенитенцијарним установама
Проф. др Миомира Костић, Правни факултет у Нишу

10.30 – 11.30    УСВАЈАЊЕ ЗАКЉУЧАКА  И ЗАТВАРАЊЕ    САВЕТОВАЊА

 

 

Издавање Зборника радова
и организовање
L
VРе­дов­ног го­диш­њег
са­ве­то­ва­ња Удру­же­ња

 

 

помогли су:

 

— Мисија ОЕБС-а у Србији

 

— Министарство правде  Републике Србије

 

— Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

— INTERMEX д.о.о. – Београд

 

— Правосудна академија

— Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

 

Изображение внутри записи

Изображение внутри записи

Изображение внутри записи

Изображение внутри записи

Изображение внутри записи